FORMEM PART DE...

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC)

És una entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. En formen part 14 entitats. Actualment l’AFANOC és Tresorera de la Federació, és membre actiu del Grup de Treball de Coordinadors de Voluntariat i som membres del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya.

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS):

És una xarxa d’entitats que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social. Són al voltant de 300 entitats. Des de les diferents seus de l’AFANOC, formem part la comissió de Salut i assistim mensualment a les reunions de coordinació d’Entitats.

COCEMFE Catalunya

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica: És una entitat que representa el sector de la discapacitat física i orgànica a Catalunya. La Federació Francesc Layret-Cocemfe Barcelona i la Federació Mestral-Cocemfe Tarragona vetllen per aconseguir la plena normalització de les persones amb discapacitat. Assistim a les assemblees anuals, a les juntes directives i als actes puntuals que organitza, i ens coordinem per les subvencions que atorga la Fundación Once i treballem conjuntament pel col.lectiu.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva:

Es promou el desplegament d'una estratègia compartida, un full de ruta que compromet a institucions i entitats socials per treballar plegats cap a una Barcelona més inclusiva per fer front conjuntament als aspectes socials de la crisi. Hi formen part 600 entitats de Barcelona. Assistim a les reunions trimestrals de coordinació entre les entitats.

Xarxa De Drets dels Infants

Xarxa d’acció entre entitats que treballen temes d'infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament dels drets universals de la infància a la ciutat de Barcelona. Format per 23 entitats. Participem en les reunions de treball i en l’organització de la jornada anual de la xarxa.

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores de Barcelona

Té la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre els seus drets, fer que les polítiques de salut i socials les tinguin presents, connectar-les amb els i les professionals, i, sensibilitzar la societat sobre la tasca que fan. Formada per 19 entitats. Participem en les reunions de treball i en les jornades que s’organitzen.

Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona

És un espai de treball que reuneix totes les entitats i serveis públics que tenen incidència en la cura de les persones dependents i dels seus familiars de Tarragona. Format per 35 entitats. Participem a les jornades que s’organitzen i participem al grup de treball de la comissió de voluntariat.

Grup de treball de Famílies del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona

Té per objectiu analitzar i elaborar propostes i suggeriments, elevant-les a l'equip de govern municipal per millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat. Format per 29 membres. Anualment treballem sobre un tema en concret. L’últim ha estat sobre l’“Orientació a les famílies en la vida quotidiana: infància, adolescència, madurescència i envelliment” durant tot l’any.

Federación Española de Padres de Niños con Càncer (FEPNC)

És una entitat que coordina totes les entitats membres, totes fundades i presidides per pares i mares voluntaris afectats pel càncer infantil que representa al col·lectiu davant les institucions i la societat amb l’objectiu de traslladar la seva problemàtica i cercar solucions. Està formada per 18 entitats. Som associació col·laboradora a través d’un conveni signat el 2011. Som membres de la Comissió de Salut i col·laborem principalment en campanyes de comunicació.

FESALUT (Federació d’Entitats per la Salut)- Lleida

Té l’objectiu de coordinar i realitzar activitats de promoció de la Salut i millorar la qualitat de vida de les persones que formen part de les associacions a nivell personal, social, laboral i sanitari. Formada per 26 entitats. Ens ofereixen espais de trobada sempre que ho necessitem, fan difusió dels nostres actes i participem a la Fira d’Entitats de Salut i a la festa de Nadal. Es va signar conveni el 2013.

Codi ètic de les Associacions de Barcelona

És un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premises per a què les associacions que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides.

Observatori Discapacitat Física

La ODF treballa aprofundint i generant coneixement sobre la discapacitat per garantir els drets del col·lectiu que representen i posar a l'agenda política la inclusió de les persones amb discapacitat des de la diferència, incidint en l'accessibilitat universal i la cultura de les capacitats.