Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC)

És una entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. En formen part 14 entitats. Actualment l’AFANOC és Tresorera de la Federació, és membre actiu del Grup de Treball de Coordinadors de Voluntariat i som membres del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya.

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS):

És una xarxa d’entitats que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social. Són al voltant de 300 entitats. Des de les diferents seus de l’AFANOC, formem part la comissió de Salut i assistim mensualment a les reunions de coordinació d’Entitats.

COCEMFE Catalunya

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica: És una entitat que representa el sector de la discapacitat física i orgànica a Catalunya. La Federació Francesc Layret-Cocemfe Barcelona, Federació Mestral-Cocemfe Tarragona i Cocemfe Lleida-Terres de Ponent vetllen per aconseguir la plena normalització de les persones amb discapacitat. Assistim a les assemblees anuals, a les juntes directives i als actes puntuals que organitza, i ens coordinem per les subvencions que atorga la Fundación Once i treballem conjuntament pel col.lectiu.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva:

Es promou el desplegament d'una estratègia compartida, un full de ruta que compromet a institucions i entitats socials per treballar plegats cap a una Barcelona més inclusiva per fer front conjuntament als aspectes socials de la crisi. Hi formen part 600 entitats de Barcelona. Assistim a les reunions trimestrals de coordinació entre les entitats.

Xarxa De Drets dels Infants

Xarxa d’acció entre entitats que treballen temes d'infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament dels drets universals de la infància a la ciutat de Barcelona. Format per 23 entitats. Participem en les reunions de treball i en l’organització de la jornada anual de la xarxa.

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores de Barcelona

Té la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre els seus drets, fer que les polítiques de salut i socials les tinguin presents, connectar-les amb els i les professionals, i, sensibilitzar la societat sobre la tasca que fan. Formada per 19 entitats. Participem en les reunions de treball i en les jornades que s’organitzen.

Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona

És un espai de treball que reuneix totes les entitats i serveis públics que tenen incidència en la cura de les persones dependents i dels seus familiars de Tarragona. Format per 35 entitats. Participem a les jornades que s’organitzen i participem al grup de treball de la comissió de voluntariat.

Grup de treball de Famílies del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona

Té per objectiu analitzar i elaborar propostes i suggeriments, elevant-les a l'equip de govern municipal per millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat. Format per 29 membres. Anualment treballem sobre un tema en concret. L’últim ha estat sobre l’“Orientació a les famílies en la vida quotidiana: infància, adolescència, madurescència i envelliment” durant tot l’any.

Federación Española de Padres de Niños con Càncer (FEPNC)

És una entitat que coordina totes les entitats membres, totes fundades i presidides per pares i mares voluntaris afectats pel càncer infantil, que representa al col·lectiu davant les institucions i la societat amb l’objectiu de traslladar la seva problemàtica i cercar solucions. Està formada per 21 entitats. Col·laborem activament en la Comissió de Representants, la Comissió de Salut, la Comissió de Voluntariat i en tots aquells aspectes que globalment incideixen en el nostre col.lectiu.

FESALUT (Federació d’Entitats per la Salut)- Lleida

Té l’objectiu de coordinar i realitzar activitats de promoció de la Salut i millorar la qualitat de vida de les persones que formen part de les associacions a nivell personal, social, laboral i sanitari. Formada per 26 entitats. Ens ofereixen espais de trobada sempre que ho necessitem, fan difusió dels nostres actes i participem a la Fira d’Entitats de Salut i a la festa de Nadal. Es va signar conveni el 2013.

Codi ètic de les Associacions de Barcelona

És un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premises per a què les associacions que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides.

Observatori Discapacitat Física

La ODF treballa aprofundint i generant coneixement sobre la discapacitat per garantir els drets del col·lectiu que representen i posar a l'agenda política la inclusió de les persones amb discapacitat des de la diferència, incidint en l'accessibilitat universal i la cultura de les capacitats.

Plataforma d' Infància de Catalunya PINCAT

Al febrer de 2012 s'aprova la resolució per la qual s'autoritza a l'AFANOC per tramitar els ajuts per despeses d'estada i manutenció, establerts a la Instrucció 06/2010 de CatSalut per els pares i mares residents a Catalunya amb dret reconegut a l'atenció sanitària pública que han de rebre atenció fora de la regió sanitària de residència i són acollits a La Casa dels Xuklis, així com el règim de l'autorització i el procediment de tramitació